Invitation for 48th Maha Nava Chandi Yagna

Om Sri Mathre Namaha Loka Kshema Yagna Trust Chennai/Tiruvallur Phone: (91)- 9790887066  http://www.lokakshemayagna.org    Invitation for 48th Maha Nava Chandi Yagna  GrhiitoaUgra-Mahaa-Caktre DamssttroUddhrta-Vasundhare | Varaaha-Ruupinni Shive Naaraayanni Namohstu Te || Meaning: Salutations to You O Narayani, Who Assuming a Ferocious Form Holding a Great Discus, Rescued the Mother … Continue reading

Guru Aradhana

Om Sri Mathre Namaha: Loka Kshema Yagna Trust Chennai/Tiruvallur Phone: (91)- 9790887066 http://www.lokakshemayagna.org Dear Devotee,  The annual Guru Aradhana of  Paramaguru PujyaSri “Mantra Murthi Dasan” Venkatesa Battachar Swamigal will be performed by Sri “Meenakshi Kataksha” lakshmi Ji on 19-Mar-2015 (Thursday … Continue reading

  Invitation for Ganesh Chaturthi Maha Ganapathi Moola Mantra Homam, Ganesh Utsav 2014  http://www.lokakshemayagna.org/ Natetaraati Bheekaram Navoditaarka Bhaasvaram l Namat Suraari Nirjanam Nataadhi Kaapa Duddharam l Suresvaram Nidheesvaram Gajesvaram Ganeshvaram l Mahesvaram Samaasraye Paraatparam Nirantaram ll  Ganesha Pancharatnam Meaning : … Continue reading