Durga Saptashati Homam, Thiruvallur District, Tamilnadu

Om Shree Matre Namaha Loka Kshema Yagna Trust “Meenakshi Illam” 13/14, Om Shakti Nagar, RajajiPuram Part III, Periakuppam, Tiruvallur 602001 TamilNadu,India http://www.lokakshemayagna.org/ Ya Devi sarva bhuteshu Shradda roopena samstita namstasyai namastasyai namastasyai namo namaha (Durga Saptashati) Meaning: Oh! Devi who … Continue reading

39th Maha Nava Chandi Homam,Tiruvallur

Om Shree Matre Namaha Loka Kshema Yagna Trust “Meenakshi Illam” 13/14, Om Shakti Nagar, RajajiPuram Part III, Periakuppam, Tiruvallur 602001 TamilNadu,India Upasarganaseshamsthu aha Marie samuthbhavan, Thadha trividhamulpatham mahathmyam samayenmama. ( Durga Saptashati 12:7) Meaning: Reading the stories in my praise … Continue reading

Invitation for 37th Maha Nava Chandi Homam, Chennai Om Shree Matre Namaha Loka Kshema Yagna Trust “Meenakshi Illam” 13/14, Om Shakti Nagar, RajajiPuram Part III, Periakuppam, Tiruvallur 602001 TamilNadu,India Email: lkytrust@gmail.com http://www.lokakshemayagna.org/         Roganseshanapahamsi thushta,        Rushta thu kaman sakalan … Continue reading

 Sri Lakshmi Sudarshana Homam,Durga Shulini Homam,Hayagriva Homam  Patrika Om Sri Sadgurubhyoh Namaha: Loka Kshema Yagna Trust “Meenakshi Illam” 13/14, Om Shakti Nagar, RajajiPuram Part III, Periakuppam, Tiruvallur 602001 TamilNadu,India http://www.lokakshemayagna.org/ Lokakshema Yagna Trust under the guidance of Sri “Meenakshi Kataksha” … Continue reading

Rahu – Ketu Transit Maha Nava Chandi Homam, Thiruvallur, Chennai Om Shree Matre Namaha Loka Kshema Yagna Trust “Meenakshi Illam” 13/14, Om Shakti Nagar, RajajiPuram Part III, Periakuppam, Tiruvallur 602001 TamilNadu,India Invitation for 36th Maha Nava Chandi Yagnam Ya Devi … Continue reading

Invitation for Sharada Navaratri Maha Nava Chandi Homam, Oct 2012 Om Shree Matre Namaha Loka Kshema Yagna Trust “Meenakshi Illam” 13/14, Om Shakti Nagar, RajajiPuram Part III, Periakuppam, Tiruvallur 602001 TamilNadu, India http://www.lokakshemayagna.org/ Ya Devi Stuyate NithyamVibhudhairvedaparagaihi || SaMe Vasatu … Continue reading

Sharada Navaratri Maha Nava Chandi Homam, 2012 Om Shree Matre Namaha Loka Kshema Yagna Trust “Meenakshi Illam” 13/14, Om Shakti Nagar, RajajiPuram Part III, Periakuppam, Tiruvallur 602001 TamilNadu,India http://www.lokakshemayagna.org/ Ya Devi Stuyate NithyamVibhudhairvedaparagaihi | SaMe Vasatu Jihvagre Brahmarupa Saraswati || … Continue reading

Vedic Sri Sukta Maha Lakshmi Homam,Hayagriva Homam, Sri Lakshmi Sudarshana Homam Invitation Om Sri Sadgurubhyoh Namaha: Loka Kshema Yagna Trust “Meenakshi Illam” 13/14, Om Shakti Nagar, RajajiPuram Part III, Periakuppam, Tiruvallur 602001 TamilNadu,India http://www.lokakshemayagna.org/   As a part of the Durga … Continue reading

Sri-sukhta-sudarshana-hayagriva-homam

Om Sri Sadgurubhyoh Namaha: Loka Kshema Yagna Trust “Meenakshi Illam” 13/14, Om Shakti Nagar, RajajiPuram Part III, Periakuppam, Tiruvallur 602001 TamilNadu,India http://www.lokakshemayagna.org/ Sri Sukhta Mahalakshmi Homam,Hayagriva Homam, Sri Lakshmi Sudarshana Homa  Patrika As a part of the Durga Puja/ Sharad … Continue reading

Invitation for 33rd Maha Nava Chandi Yagnam Saptha janmarjithaighorair brahma hathya samairapi, Pata mathrenamanthraanaam myuchyathesarva kilbishai. (Durga Saptashati : Murti Rahasyam) Meaning: Whoever chants the Saptashati with devotion, gets rid of evil effects of small sins to heinous sins like … Continue reading